Taktbegränsningar

Senast uppdaterad: | Visa all dokumentation

Observera: Den engelska versionen har uppdaterats sedan översättningen () Visa på engelska

Let’s Encrypt har taktbegränsningar för att säkerställa rättvis användning av så många personer som möjligt. Vi tror att dessa gränser är tillräckligt höga för att räcka som standard för de flesta. Vi har även designat dem så att förnyelse av certifikat nästan aldrig påverkas av en taktbegränsning och så att stora organisationer gradvis kan öka antalet certifikat de ger ut utan att behöva handpåläggning från Let’s Encrypt.

Om du aktivt utvecklar eller testar en Let’s Encrypt-klient, vänligen använd vår testmiljö istället för produktions-API:et. Om du jobbar med att integrera Let’s Encrypt som en leverantör eller med en stor webbplats, vänligen se vår integrationsguide.

Huvudgränsen är antal certifikat per registrerad domän (50 per vecka). Generellt är en registrerad domän den domän du köpte från din domännamnsregistrator. Till exempel: i domännamnet www.example.com är den registrerade domänen example.com. I new.blog.example.co.uk är den registrerade domänen example.co.uk. Vi använder den publika suffixlistan för att räkna ut den registrerade domänen.

Om du har många underdomäner kanske du vill kombinera dem i ett certifikat upp till en gräns på 100 domännamn per certifikat. Tillsammans med ovanstående gräns betyder detta att du kan utfärda certifikat som gäller för upp till 5000 unika underdomäner per vecka. Ett certifikat med flera domännamn kallas ofta för SAN-certifikat eller ibland för UCC-certifikat. Observera att på grund av prestanda- och pålitlighetsskäl är det bättre att ha så få domännamn per certifikat så långt som möjligt.

Förnyelser hanteras annorlunda: de räknas inte mot din antal certifikat per registrerad domän-gräns men de påverkas av en certifikatdublett-gräns på 5 per vecka. Notera att förnyelser påverkades av din antal certifikat per registrerad domän-gräns till mars 2019 men det gör de inte längre.

Ett certifikat räknas som en förnyelse (eller en dublett) av ett tidigare certifikat on det innehåller exakt samma lista av domännamn fast där versaler/gemener samt ordningen på domännamnen ignoreras. Om du exempelvis begärde ett certifikat för namnen [www.example.com, example.com] kan du begära fyra certifikat till för [www.example.com, example.com] under veckan. Om du ändrar listan av domännamn genom att lägga till [blog.example.com] får du möjlighet att begära ytterligare certifikat.

Hantering av förnyelser ignorerar vilken publik nyckel och vilka tillägg som begärs. En certifikatbegäran kan räknas som en förnyelse även om du använder en ny nyckel.

Återkallande av certifikat återställer inte några taktbegränsningar eftersom resurserna som användes för att utfärda dessa certifikat redan har utnyttjats.

Det finns en antal misslyckade valideringar-gräns på 5 misslyckaden per konto per domännamn per timme. Denna gräns är högre i vår testmiljö, så du kan använda den miljön för att avlusa anslutningsproblem.

Ändpunkterna “new-reg”, “new-authz” och “new-cert” på v1-API:et samt new-nonce", “new-account”, “new-order” och “revoke-cert” på v2-API:et har en anropsgräns på 20 per sekund. Ändpunkterna “/directory” och “/acme” och deras underkataloger har en anropsgräns på 40 anrop per sekund.

Det finns ytterligare två gränser som det är väldigt osannolikt att du påverkas av.

Du kan skapa maximalt 10 konton per IP-adress under 3 timmar. Du kan skapa maximalt 500 konton per IP-nätverk inom ett IPv6 /48-nät under 3 timmar. Att uppnå någon av dessa gränser är väldigt sällsynt och vi rekommenderar att stora integratörer nyttjar en design som använder ett konto till flera kunder.

Du kan maximalt ha 300 väntande auktorisationer på ditt konto. Att nå denna gräns är sällsynt och händer oftast när ACME-klienter utvecklas. Vanligtvis betyder det att din klient skapar auktorisationer utan att fullborda dem. Använd vår testmiljö om du utvecklar en ACME-klient.

Användare av API:t ACMEv2 kan skapa maximalt 300 nya beställningar per konto per 3 timmar. En ny beställning skapas varje gång du begär ett certifikat från Boulder-CA:n, vilket innebär att en ny beställning skapas i varje certifikatförfrågan.

Åsidosättande

Om du uppnått en gräns erbjuder vi inget sätt att temporärt återställa den. Du måste vänta tills gränsen löper ut efter en vecka. Vi använder ett glidande fönster, så om du utfärdar 25 certifikat på måndagen och ytterligare 25 på fredagen så kommer du kunna utfärda nya certifikat från efterföljande måndag. Du kan erhålla en lista över certifikat utfärdade för din registrerade domän genom att söka på crt.sh, vilken använder de publika certifikattransparensloggarna.

Om ni är ett stort webbhotell eller en organisation som arbetar på en Let’s Encrypt-integration så har vi ett taktbegränsningsformulär som kan användas för att begära en högre gräns. Det tar några veckor att behandla förfrågningar så formuläret är inte lämpligt att använda om ni bara vill återställa en gräns snabbare än den återställs på egen hand.

Observera att de flesta webbhotell inte behöver några förhöjda gränser eftersom det inte finns någon gräns på antalet unika registrerade domäner ni kan utfärda certifikat för. Så länge de flesta av era kunder har färre än 2000 underdomäner på en registrerad domän behöver ni troligtvis ingen höjning. Se vår integrationsguide för fler råd.

Rensa väntande auktorisationer

Om du har ett stort antal väntande auktorisationsobjekt och får ett taktbegränsningsfel kan du initiera ett valideringsförsök för dessa auktorisationsobjekt genom att skicka ett JWS-signerat POST-anrop för en av dess utmaningar enligt beskrivningen i ACME-specifikationen. De väntande auktorisationsobjekten representeras av URL:er på formen https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz/XYZ och bör dyka upp i dina klientloggar. Notera att det inte spelar någon roll om valideringen lyckas eller ej. Båda utfallen kommer ta auktorisationen ut ur väntetillståndet. Om du inte har loggar som innehåller relevanta auktorisations-URL:er så måste du vänta tills taktbegränsningen löper ut. Som beskrivs ovan så finns det ett glidande fönster så detta kan ta mindre än en vecka beroende på ditt utfärdandemönster.

Observera att ett stort antal väntande auktorisationer generellt sett är ett tecken på en buggig klient. Om du ofta uppnår denna gräns bör du dubbelkolla din klientkod.