Tham Gia

Cập nhật mới nhất:

Cộng đồng

Chúng ta luôn có thể sử dụng các câu trả lời trợ giúp cho các câu hỏi tại Hỗ trợ cộng đồng Let’s Encrypt . Xem bài đăng trên blog này về lý do tại sao sự hỗ trợ của cộng đồng lại quan trọng như vậy.

Chúng ta cũng có thể sử dụng trợ giúp về phát triển phần mềm. Tất cả mã của chúng ta ở trên GitHub.

Phần mềm máy khách

Certbot là tiện ích dựa trên Python hoạt động cùng với máy chủ web của bạn để tự động lấy chứng chỉ và chuyển đổi trang web sang HTTPS. Certbot là ứng dụng mà chúng tôi khuyên hầu hết mọi người nên bắt đầu. Nhiều tùy chọn ứng dụng khách của bên thứ ba khác có sẵn.

Phần mềm CA phía máy chủ

Boulder là triển khai Let’s Encrypt CA. Nó dựa trên giao thức ACME và được viết chủ yếu bằng ngôn ngữ Go. Một nơi tuyệt vời để bắt đầu là với danh sách các vấn đề ‘cần trợ giúp’hướng dẫn dành cho cộng tác viên.

letsencrypt.org

Bạn có thể cải thiện trang web này và tài liệu tại đây hoặc trợ giúp với bản dịch.