ISRG celebrates 10 years of helping build a brighter Internet →

Liên Hệ

Chúng tôi không hỗ trợ qua thư điện tử. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng sử dụng diễn đàn của chúng tôi. Những thư điện tử phía dưới chỉ được sử dụng cho mục đích như mô tả.

Yêu Cầu In Ấn

Email: press@letsencrypt.org

Tài Trợ

Email: sponsor@letsencrypt.org

Danh Sách Gửi Thư

Để đăng ký cho tin tức của chúng tôi, nhấn vào đây.

An Ninh

Vui lòng không gửi thư điện tử đến địa chỉ này trừ khi bạn có vấn đề về bảo mật với Let’s Encrypt.

Email: security@letsencrypt.org

Giao Tiếp Mã Hóa

Để liên hệ với Đội ngũ An ninh của chúng tôi một cách bảo mật, vui lòng sử dụng khóa GPG của chúng tôi. Nó bao gồm một số khóa con được ký bởi một khóa chính ngoại tuyến. Bất kỳ phiên bản GnuPG nào gần đây sẽ hỗ trợ loại khóa lai này. Cấu trúc chính hiện tại là:

pub  rsa4096 2015-11-24 [CE] [expires: 2025-09-25]
   0148 3B31 D8F9 DBA2 5D41 4DAA 718E 9F6D 10EC 230B
uid      [ultimate] ISRG Security Team (letsencrypt.org) <security@letsencrypt.org>
sub  rsa4096 2015-11-24 [E] [expires: 2023-09-25]
sub  rsa4096 2015-11-24 [A] [expires: 2023-09-25]
sub  rsa4096 2015-11-24 [S] [expires: 2023-09-25]

Bạn có thể tải GPG Public Key ở đây, hoặc sử dụng máy chủ yêu thích của bạn.

Dấu vân tay phải khớp với 0148 3B31 D8F9 DBA2 5D41 4DAA 718E 9F6D 10EC 230B.