Liên Hệ

Lưu ý: Phiên bản tiếng Anh đã được cập nhật kể từ khi dịch () Xem bằng tiếng Anh

Chúng tôi không hỗ trợ qua thư điện tử. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng sử dụng diễn đàn của chúng tôi. Những thư điện tử phía dưới chỉ được sử dụng cho mục đích như mô tả.

Yêu Cầu In Ấn

Email: press@letsencrypt.org

Tài Trợ

Email: sponsor@letsencrypt.org

Danh Sách Gửi Thư

Để đăng ký cho tin tức của chúng tôi, nhấn vào đây.

An Ninh

Vui lòng không gửi thư điện tử đến địa chỉ này trừ khi bạn có vấn đề về bảo mật với Let’s Encrypt.

Email: