සබඳතාව

සටහන: පරිවර්තනයෙන් පසු ඉංග්‍රීසි අනුවාදය යාවත්කාල වී ඇත () ඉංග්‍රීසියෙන් දකින්න

අපි වි-තැපෑල මගින් සහාය නොදක්වන්නෙමු. ඔබට සහාය ගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් ඇතනම් අපගේ ප්‍රජා සංසදය භාවිතා කරන්න. පහත වි-තැපැල් ලිපින විස්තර කර ඇති විශේෂිත මාතෘකා සඳහා පමණි.

පුවත්පත් විමසීම්

වි-තැපෑල: press@letsencrypt.org

අනුග්‍රහකත්වය

වි-තැපෑල: sponsor@letsencrypt.org

තැපැල් ලේඛනය

අපගේ ප්‍රවෘත්තිපත්‍රිකා සඳහා ලියාපදිංචි වීමට, මෙතැන ඔබන්න.

ආරක්‍ෂාව

ඔබගේ පණිවිඩය ලෙට්'ස් එන්ක්‍රිප්ට් හි ආරක්‍ෂක ගැටලුවකට අදාළ වන්නේ නම් මිස මෙම ලිපිනයට ලියන්න එපා.

වි-තැපෑල: