தொடர்பு கொள்ள

குறிப்பு: மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து ஆங்கிலப் பதிப்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது () ஆங்கிலத்தில் பார்க்க

நாம் மின்னஞ்சல் வழியாக ஆதரவு வழங்குவதில்லை. உங்களுக்கு ஆதரவு தேவைப்பட்டால், எங்கள் சமூக மன்றங்களைப் பயன்படுத்தவும். கீழுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிகள் குறிப்பிடப்பட்ட தலைப்புகளுக்கு மட்டுமே.

பத்திரிகை விசாரணைகள்

மின்னஞ்சல்: press@letsencrypt.org

நல்கை

மின்னஞ்சல்: sponsor@letsencrypt.org

மடற்குழு

எங்கள் செய்திமடலுக்கு பதிவு செய்ய இங்கே சுடக்கவும்.

பாதுகாப்பு

Let’s Encrypt உடன் பாதுகாப்புச் சிக்கல் இருந்தாலே தவிர இந்த முகவரிக்கு எழுத வேண்டாம்.

மின்னஞ்சல்: