ฟีเจอร์ที่จะมีเพิ่ม

ปรับปรุงครั้งสุดท้าย:

หมายเหตุ: เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษถูกปรับปรุงหลังจากการแปลภาษา () แสดงเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อมูลการต่ออายุ ACME (ARI)

เรากำลังทำงานเกี่ยวกับระบบที่ให้เราแจ้งเตือนผู้สมัครสมาชิกผ่าน API เมื่อถึงเวลาต่ออายุ ระบบนี้จะทำให้เราแจ้งผู้สมัครสมาชิกทราบว่าต้องต่ออายุก่อน, ยกตัวอย่างเช่น, ถึงเวลาเรียกคืน

ECDSA Root and Intermediates

เรากำลังออกหนังสือรับรองจากระบบ ECDSA intermediate ให้แก่ บัญชีผู้สมัครที่มีรายชื่อในรายการอนุมัติ ยังไม่มีการกำหนดวันที่เอารายการอนุมัติออก

ฟีเจอร์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

การตรวจสอบความถูกต้องจากหลายมุมมอง

เราได้ตรวจสอบความถูกต้องของการควบคุมโดเมนจาก มุมมองเครือข่ายหลายด้าน

การบันทึกความโปร่งใสของหนังสือรับรอง

เราเปิดดำเนินการ Certificate Transparency log

TLS ALPN Challenge Support

เราได้ทำการกำหนดและดำเนินการ ตัวทดแทน สำหรับวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง TLS-SNI, ซึ่งถูก ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย การนำตัวทดแทนมาใช้มีความสำคัญต่อผู้สมัครสมาชิกที่ต้องการใช้เฉพาะพอร์ต 443 ในการตรวจสอบความถูกต้อง

หนังสือรับรองชนิด wildcard

ACME v2 API

รองรับ IPv6 เต็มรูปแบบ